SZI2016/Zgłaszanie rozwiązań

Forma zadań

Każde zadanie opisane jest przez test zawarty w pliku o nazwie TaskXYZTest.py, gdzie XYZ to numer zadania. Rozwiązanie należy zamieścić w pliku o nazwie TaskXYZ.py. Kasztowość (“wielkość”) liter jest istotna. Każdy plik z zadaniem zawiera funkcję o określonej nazwie, liczbie i typie parametrów oraz typie wartości zwracanej. Nazwy parametrów funkcji nie są istotne, ważna jest zgodność typów. Nieprzestrzeganie konwencji nazw plików i funkcji powoduje niepowodzenie automatycznego testu.

Aby zaliczyć zadanie, nie jest konieczny brak ostrzeżeń ze strony programu pylint (ale warto zwrócić na nie uwagę).

Wysyłanie rozwiązania

Załóżmy, że rozwiązujemy zadanie 102. Rozwiązanie powinno się znaleźć w pliku intro/Task102.py, kasztowość („wielkość”) liter ma znaczenie! Po zapisaniu pliku w Swoim Ulubionym Edytorze sprawdzamy najpierw, czy skrypt się uruchamia:

python Task102.py

rozwiązanie przechodzi testy:

python Task102Test.py

Następnie sprawdzamy, czy pylint nie zgłasza ostrzeżeń o błędach (nie jest obowiązkowe):

pylint Task102.py

Jeśli wszystko jest OK, możemy zatwierdzić rozwiązanie (commit) w lokalnym repozytorium:

git add Task102.py
git commit -m 'komentarz'

W końcu należy wysłać (wypchnąć) rozwiązanie do zdalnego repozytorium:

git push origin master

Jenkins

Wszystkie rozwiązania są automatycznie testowane przy użyciu serwera ciągłej integracji Jenkins. Zob. więcej informacji o Jenkinsie

Zaliczone są punkty, które pojawiają w podsumowaniu, które można zobaczyć po kliknięciu w Podgląd konsoli danego buildu. Pod uwagę brany jest tylko ostatni build zainicjowany przez terminem danego zadania. Późniejsze buildy NIE będą brane pod uwagę.