POB2017/Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń

 • Ocena jest wystawiana na podstawie liczby uzyskanych punktów z zadań, kolokwiów oraz projektu.
 • Ocena pozytywna wymaga zdobycia powyżej 50% wszystkich punktów obowiązkowych:
  • ponad 90% — ocena 5.0
  • 80–90% — ocena 4.5
  • 70–80% — ocena 4.0
  • 60–70% — ocena 3.5
  • 50–60% — ocena 3.0
 • Wagi ocen cząstkowych:
  • kolokwium 1 — 25%
  • kolokwium 2 — 25%
  • projekt — 40%
  • zadania i inne — 10–30%
 • Prowadzący może zdecydować o zwolnieniu z egzaminu osoby, która uzyska powyżej 95% punktów i bardzo dobrze opanuje przerabiany materiał. Student taki otrzymuje z egzaminu ocenę bardzo dobrą.

Kolokwium

 • W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia: pierwsze po opracowaniu materiału związanego z językiem C++, drugie po materiale dotyczącym języka Java.
 • Przynajmniej jedno kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną (powyżej 50%).
 • Możliwa będzie poprawa jednego z kolokwiów na końcu semestru.
 • Kolokwia będą sprawdzać przede wszystkim umiejętność analizowania i tworzenia kodu.

Projekt

 • Projekt rozmiarem jest znacznie większy niż zadania wykonywane na ćwiczeniach i musi spełniać określone wymagania.
 • Projekt może być napisany w jednym języku (napisanie projektu w dwóch językach mile widziane)
 • Wszystkie projekty są wykonywane indywidualnie i samodzielnie
 • Student może zaproponować własny temat projektu lub wybrać jeden spośrób proponowanych przez prowadzącego.
 • Temat projektu oraz języki w jakich będzie pisany muszą zostać zaakceptowane przez prowadzącego.