DAUT2016/Wyrażenia regularne

Kolokwium z wyrażeń regularnych odbędzie się 6 lutego razem ze sprawdzianem z części teoretycznej.

Operatory, obowiązujące na kolokwium

  • kwantyfikatory - * + ? {n} {n,} {n, m}
  • alternatywa — |
  • klasy znaków — [...]
  • zanegowane klasy znaków — [^...]
  • dowolny znak — .
  • unieważnianie znaków specjalnych — \
  • operatory zakotwiczające — ^ $
  • niektóre własności unicode’owe — \p{L}, \p{Ll} i \p{Lu}.

Materiały odnośnie do kolokwium z wyrażeń regularnych

Przykładowe pytania z poprzednich lat (na kolokwium do każdego pytania będą trzy podpunkty):

W stosunku do poprzednich lat obowiązuje dodatkowo znajomość konstrukcji [^...], \p{L}, \p{Ll} i \p{Lu}.

Wyrażenia regularne w różnych językach programowania

  • Python: http://docs.python.org/2/library/re.html
  • C++: http://www.boost.org/doc/libs/1_52_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/introduction_and_overview.html